Regulamin sklepu internetowego DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.prym.com.pl prowadzony jest przez DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK, ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6442382740, REGON 273379479.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Sprzedający – DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK, ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6442382740, REGON 273379479, prowadzący sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sklep.prym.com.pl;

2. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.prym.com.pl. Kupującym może być: a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej. d) przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.

3. Towar – produkt/usługa oferowany/na w sklepie internetowym sklep.prym.com.pl;

4. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Usługi / Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni

5. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia, w zależności od tego czy produkt pochodzi z bazy sklepu, czy ma być wykonany na indywidualne zamówienie (produkcja) + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.

6. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, która jest podstawą do dokonaniu ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

7. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni wolnych, na które przypada święto państwowe, ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.);

8. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, jak również wszystkich pozostałych warunków sprzedaży;

9. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego sklep.prym.com.pl, obligatoryjnym jest by przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym sklep.prym.com.pl, Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Kupujący potwierdzając, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oświadcza, że nie wnosi co do jego zapisów, jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń;

10. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.prym.com.pl są realizowane na terenie Polski. W razie zamówień zagranicznych prosimy o kontakt pod adresem mailowym sklep@prym.com.pl.

11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

12. Formularz rejestracyjny- usługa elektroniczna, formularz dostępny w Drukarni umożliwiający utworzenie Konta kupującego;

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Drukarni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usługi I Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi polegającej na wykonywaniu zleceń poligraficznych wedle wytycznych Kupującego na podstawie plików i dodatkowych danych przesłanych przez Kupującego;

15. Koszyk – element oprogramowania Drukarni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty / Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3. Kontakt z Drukarnią

1. Adres Sprzedawcy: ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@prym.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (32) 762 45 60

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 47 1090 2008 0000 0001 2096 3971

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8 00 -15 00

§ 4. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.prym.com.pl . Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 12 00 w danym Dniu Roboczym, przekazywane są do realizacji tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 12 00 są przekazywane do realizacji następnego dnia. Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym wówczas zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym Dniu Roboczym.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym sklep.prym.com.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wyprodukowane przez firmę DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK we współpracy z dostawcami.

3. Ceny podane na stronach internetowych sklep.prym.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oraz cenami Netto( nie zawierają podatku VAT). Podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.

4. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.prym.com.pl zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)

b) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.r. (t.j. Dz.U. 2019r., poz.1781 ze zm.)

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych.

6. W wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania niezbędnych dla realizacji zamówienia danych osobowych, Kupujący wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Kupujący ma przy tym prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowaniem sklepu internetowego sklep.prym.com.pl

7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar.

8. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. Szczególnie w przypadku realizacji zlecenia wg grafiki Kupującego, wielkość pliku nie może być mniejsza niż 120 dpi, w przypadku nie spełnienia tego warunku Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości, co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.

10. DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK zastrzega sobie prawo do odmowy druku treści zawierających pornografię, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, religijnych oraz treści wywołujących niepokoje społeczne.

11. Drukarnia w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Taka usługa dostępna jest na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane korekty przez drukarnię są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji przez serwis Drukarni.

12. Pliki które klient dostarcza do druku, muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami wyznaczonymi prze Drukarnię na stronie https://sklep.prym.com.pl/pliki-pomoc.

13. Drukarnia nie odpowiada za formę, treść oraz jakość produktu, jeżeli w przesłanych plikach przez klienta, wystąpiły błędy lub plik nie jest zgodny z wymaganiami ustalonymi przez Drukarnię. Drukarnia nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

14. *Zamawiając produkty "TWÓJ WZÓR" kupujący oświadcza:

a) Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci zdjęć, wzorów graficznych i graficzno-słownych, które zamówiłam w sklepie internetowym sklep.prym.com.pl

b) Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w sklepie sklep.prym.com.pl stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

c) Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne zamawiane przeze mnie w sklepie sklep.prym.com.pl nie naruszają praw osób trzecich.

d) Poprzez zamówienie produktu z WŁASNYM WZOREM zdjęcie/grafikę które przesyłam do stworzenia wybranego produktu w sklepie udzielam DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zdjęć, zamieszczonych na zamawianych przeze mnie produktach oznaczonych TWÓJ WZÓR w sklepie internetowym
sklep.prym.com.pl

e) Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu sklep.prym.com.pl odnoszącymi się do praw autorskich przesyłanych przeze mnie wzorów.

15. Produkty z własnym wzorem nie podlegają zwrotom - taka informacja zamieszczona jest również na stronie przy każdym produkcie TWÓJ WZÓR.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie prezentowanej za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.prym.com.pl oraz ich wycofywania z bieżącej oferty w każdej chwili.

§ 5. Warunki realizacji i dostawy zamówionego towaru

1. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 6 dni roboczych. Chyba że w opisie danej Usługi/ Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. W przypadku zamówienia Usługi / Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia Usługi/ Towarów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Usługi /Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Na czas realizacji zamówienia wpływ ma również poprawność przesłanego pliku.

7. Początek biegu terminu dostawy do Kupującego liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Towaru. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Kupującym indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.

c) w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Kupującemu terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

8. Wydawany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

9. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Kupującemu na stronie Sklepu internetowego https:// sklep.prym.com.pl w zakładce „DOSTAWA I PŁATNOŚĆ” oraz w trakcie składania Zamówienia,

11. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a) przesyłka kurierska, (realizowana przez DPD)

b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice.

12. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

13. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich dostarczane są w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 11 Regulaminu. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym wywiązaniem się przez w/w firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

14. W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej podczas transportu, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody, który powinien zawierać datę i godzinę dostawy oraz opis braków bądź uszkodzeń. Tak sporządzony i podpisany przez Kupującego oraz kuriera protokół należy przesłać na adres Sprzedającego. Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

15. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

§ 6. Formy i Terminy płatności

1. Sklep internetowy sklep.prym.com.pl akceptuje następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy, -

b) płatności elektroniczne: za pomocą PayU

2. Kupujący w wyniku złożonego i zrealizowanego zamówienia jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego całości kwoty wynikającej z ilości oraz rodzaju zamówionego towaru.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych- Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

W związku z charakterem usług/towarów oferowanych za pośrednictwem Sprzedającego w sklep@prym.com.pl, które są  nieprefabrykowane, wykonywane na indywidualne zamówienie wg specyfikacji Klienta- Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje  w myśl art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.  Konsument składając zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem sklep@prym.com.pl  przyjmuje powyższe do wiadomości i się z tym zgadza.

§ 8. Warunki gwarancji

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku:

a) niezgodności towaru z umową

b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

2. Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego- sklep@prym.com.pl, wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt kupującego po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.

a) Do rozpatrzenia reklamacji wymagana jest dokumentacja zdjęciowa, zwrot całości reklamowanego towaru/nakładu, dołączony do niego dowód zakupu (paragon, faktura) oraz oryginalne opakowanie, w które był zapakowany produkt.

4. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila lub na piśmie. Reklamacja musi zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Kupującego, przyczynę reklamacji, propozycję Kupującego.

5. Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo:

a) żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub ponowne wykonanie zamówienia;

b) żądać zwrotu kosztów wadliwych produktów.

6. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego określonych w treści reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową drogą mailową. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający usunie wady lub ponownie wykona zamówienia lub zwróci koszt wadliwych produktów wraz z kosztem dostarczenia zwróconego towaru. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do kupującego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

7. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§10 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Zespół sklepu internetowego sklep.prym.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność kupującego, o czym Sprzedający pisemnie poinformuje Kupującego.

6. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sklep.prym.com.pl złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby DRUKARNIA OFFSETOWA PRYM s.c M.KOWALCZYK-MAŁAS, M. PAWLIK.